ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งมอบ "COVID-19 disinfection cabinet with ozone and UV-C system" ตู้อบฆ่าเชื้อชุด PAPR ด้วยระบบโอโซนและยูวีซี

ส่งมอบ "COVID-19 disinfection cabinet with ozone and UV-C system" ตู้อบฆ่าเชื้อชุด PAPR ด้วยระบบโอโซนและยูวีซี
Posted: Aug 24, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.พิลดา หวังพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  "COVID-19 disinfection cabinet with ozone and UV-C system" ตู้อบฆ่าเชื้อชุด PAPR ด้วยระบบโอโซนและยูวีซี ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ รองผู้อำนายการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ

“COVID-19 disinfection cabinet with ozone and UV-C system”  เป็นผลงานของ รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง  ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีร่มรื่น  ผศ.ดร. คณิศร์ มาตรา  นายขจรศักดิ์ ศรีกงพาน และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โดยมีสมาคมศิษย์เก่าวิศวะ มศว (OSWEN) บริจาคสมทบทุนร่วมสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หลังจากนั้น ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ได้อธิบายหลักการทำงานของ "COVID-19 disinfection cabinet with ozone and UV-C system" ให้แก่คณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/SU7DSaxVCKNfkP9A9

Print
Tags: