ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งมอบ ตู้คัดกรองความดันบวก: Positive Pressure Cabinet

ส่งมอบ ตู้คัดกรองความดันบวก: Positive Pressure Cabinet
Posted: Aug 24, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พิลดา หวังพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผศ.ดร. สมมาส แก้วล้วน  รศ.ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คุณสุริยา สิทธิดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายบริการเครื่องปรับอากาศ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “ ตู้คัดกรองความดันบวก: Positive Pressure Cabinet” ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ: Acute Respiratory Infection: ARI Clinic) ซึ่งมี ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ รองผู้อำนายการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ

ตู้คัดกรองความดันบวก: Positive Pressure Cabinet เป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน  รศ.ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์  คุณสุริยา สิทธิดำรงค์  คุณวิชิต ศรีวิลัย และคุณณัฐวัฒน์ อันสมศรี ซึ่งเป็นคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หลังจากนั้น ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน ได้อธิบายหลักการทำงานของตู้คัดกรองความดันบวก และคุณสุรชัย ภูมิศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพคลินิก ARI สาธิตการใช้งานตู้คัดกรองความดันบวก ให้แก่คณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19


สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/XPfCsBjLZBm3yvRMA

Print
Tags: