ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับรางวัล "ปริญญานิพนธ์ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562

มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับรางวัล "ปริญญานิพนธ์ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562
Posted: Aug 21, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับ

ยศธน ธนการัณย์

มหาบัณฑิต จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มศว ในโอกาสได้รับรางวัล "ปริญญานิพนธ์ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562 จากบัณฑิตวิทยาลัย มศว

Print
Tags: