ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในหัวข้อ 3 MINUTE THESIS PRESENTATION ภายใต้ผลงานชื่อ “Walkaholic: Iot-Based 6 Minute Walk Test Platform”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในหัวข้อ 3 MINUTE THESIS PRESENTATION ภายใต้ผลงานชื่อ “Walkaholic: Iot-Based 6 Minute Walk Test Platform”
Posted: Aug 21, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธันยกานต์ ซื่อสัตย์สกุล
นายศรัณยพงศ์ คุณากรพัฒนาการ
นายศรัณวัชร์ พูนจิรานิตย์

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในหัวข้อ 3 MINUTE THESIS PRESENTATION ภายใต้ผลงานชื่อ “Walkaholic: Iot-Based 6 Minute Walk Test Platform” จัดโดย Health Challenge Thailand

Print
Tags: