ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

Google classroom รายวิชา PY101 Introductory Physics 1 ภาคการศึกษา 1/2564

Posted: Aug 9, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประชาสัมพันธ์จาก Department of Physics - Srinakharinwirot University

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PY101 Introductory Physics 1 ภาคการศึกษา 1/2564
ขอให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเข้าร่วม google classroom สำหรับกลุ่มของตนเอง ผ่าน code ที่กำหนดให้ดังแสดงในรูปประกอบโพสต์นี้

 

 

Print
Tags:

หมวดหมู่