ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Posted: Jul 30, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีและช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นกำลังใจให้กับนิสิตที่เสียสละและอุทิศตนช่วยเหลืองานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน จำนวน 93 ทุน เป็นเงิน 486,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


Download ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Print
Tags: