ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง (1) 7 - 6499 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Posted: Jul 30, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง(1) 7 - 6499 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เลขประจําตัวสอบ 001 นายปิยวัชร์ ธาราสมบัติ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นรับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระบบ google meet) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ทดสอบสอน 15 นาที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27084
E-mail : supattraj@g.swu.ac.th

Download ประกาศฉบับเต็ม

Print
Tags: