ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Posted: Jul 30, 2021
Comments: 0
Author: admin

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้ประกาศแนวทางในการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังต่อไปนี้

  1. การเรียนการสอนภาคทฤษฎีออนไลน์ 100% 
  2. การเรียนการสอนภาคปฏิบัติออนไลน์ 100%
  3. รายวิชาโปรเจคและฝึกงานก่อนการสอบกลางภาคให้เป็นแบบออนไลน์ 100% 

อนึ่ง หลังสอบกลางภาคหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ดีขึ้น ในกรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะเข้ามาทำโครงงานวิศวกรรมที่คณะฯ ให้นิสิตจัดทำเอกสารตามข้อกำหนดของคณะฯ เพื่อพิจารณาเอกสารร่วมกับมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Download เอกสารแนบ

Print
Tags: