ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง (2) 7 - 1742 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Posted: Jul 14, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง (2) 7 - 1742 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เลขประจําตัวสอบ 001 นางสาวภัทริน โมรา 
เลขประจําตัวสอบ 002 นายวริศ คุโณปการวงศ์ 
เลขประจําตัวสอบ 003 นางสาวปัทมาสน์ รัตนอุดม 
เลขประจําตัวสอบ 004 นางสาวกุลนันทน์ วีรณรงค์กร 
เลขประจําตัวสอบ 005 นายธันฐกรณ์ นิตยะ 
เลขประจําตัวสอบ 006 นางสาวธนาภา นุ่มพิไล 
เลขประจําตัวสอบ 007 นายทศพร สุวรรณเรือง 
เลขประจําตัวสอบ 008 นายอานนท์ ขําแก้ว 
เลขประจําตัวสอบ 009 นายนฤเบศ หล่อวณิชไพศาล 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นรับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระบบ google meet) ใช้เวลาท่านละประมาณ 30 นาที โดยเรียงลําดับจากเลขที่สมัครสอบ 001 - 009 ตามลําดับ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27084
E-mail : supattraj@g.swu.ac.th

Download ประกาศฉบับเต็ม

Print
Tags: