ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บันทึกข้อความ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)

Posted: Jul 13, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ความทราบแล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 24) จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

  1. ให้บุคลากรสายปฏิบัติการเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ ตามแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่คณบดีมอบหมาย ดังแนบ โดยให้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน และต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องการดำเนินการของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
  2. ในกรณีบุคลากรที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการขอให้ปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) การใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการอื่น โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการขออนุญาตหัวหน้าส่วนงาน ตามเอกสารแนบ
  3. ให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5 คน เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติดเชื้อโรค COVID - 19 ในแต่ละช่วงการมาปฏิบัติงาน เช่นการเว้นระยะห่างการมาปฏิบัติงาน การเลื่อมวันเวลาการมาปฏิบัติงาน เป็นต้น
  4. ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 24) ข้อ 4 กรณีงานที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ เช่น การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการตามข้อผูกพันพันธะสัญญาที่มีการกำหนดระยะเวลา การดูแลโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ การดำเนินการตามกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดำเนินการให้ทันกำหนดระยะเวลาหรือโดยเร่งด่วน การให้บริการสุขภาพและอนามัย เป็นต้น ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น และขอให้ดำเนินการขออนุญาตตามแบบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  5. บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง ต้องสามารถรับการติดต่อหรือการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ในกรณีจำเป็น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจสั่งให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการได้ หากลักษณะของานจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัย หรือคณะกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

Download เอกสารแนบ

Print
Tags: