ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตนำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดหัวเข่าร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14

นิสิตนำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดหัวเข่าร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14
Posted: Jul 2, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดหัวเข่าร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Development of the Continuous Passive Motion device for knee (CPM) with internet of Things (IoT))” ในงาน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 The 14th Srinakharinwirot University Research Conference 2021 จัดโดย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags: