ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตนำเสนองานวิจัยเรื่อง “Development of the Continuous Passive Motion device for knee (CPM) with database and the Internet of Things (IoT)” ในการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูฯ

นิสิตนำเสนองานวิจัยเรื่อง “Development of the Continuous Passive Motion device for knee (CPM) with database and the Internet of Things (IoT)” ในการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูฯ
Posted: Jun 30, 2021
Comments: 0
Author: admin

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง “Development of the Continuous Passive Motion device for knee (CPM) with database and the Internet of Things (IoT)” ในการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 จัดโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Print
Tags: