ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขยายเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บันทึกข้อความ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564)

Posted: Jun 28, 2021
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ให้งดใช้อาคาร สถานที่ ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น 

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว จึงขยายเวลาการปฏิบัติงานของ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรการของประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 23) ออกไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัย จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติงาน ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็น อย่างอื่น

Download เอกสารแนบ

 

Print
Tags: