ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาวิชา ณ Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิสิตได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาวิชา ณ Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Posted: May 24, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาวิชา ณ Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Print
Tags: