ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือของสำนักพิมพ์ Elsevier

อ.ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือของสำนักพิมพ์ Elsevier
Posted: May 19, 2021
Comments: 0
Author: admin

อ.ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ (Book Chapter) ในหัวข้อ Municipal wastewater treatment processes for sustainable development ของสำนักพิมพ์ Elsevier ซึ่งบทความนี้ ได้กล่าวถึง การพัฒนาแบบบูรณาด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำเสียแบบต่างๆ โดยนำเสนอ การประยุกต์ใช้ระบบ MBR ใน มศว องครักษ์  และแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของ พื้นที่ EEC ซึ่งผลงานดังกล่าวจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2564

Print
Tags: