ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง
Posted: May 19, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ”นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง” ให้แก่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ และแผนกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และ รศ.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ และทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/4so64oiEs2WS8eFY7

Print
Tags: