ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตนำเสนองานวิจัย เรื่อง แอปพลิเคชันบอกข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารในขนมปัง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง ในงานประชุมวิชาการ EENET 2021

นิสิตนำเสนองานวิจัย เรื่อง แอปพลิเคชันบอกข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารในขนมปัง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง ในงานประชุมวิชาการ EENET 2021
Posted: May 18, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาวดรุณี เพ็ชรสุข
นายธรพ์ณธร อุทัยฉาย
นางสาวเสาวลักษณ์ วโนทยาน

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้นำเสนองานวิจัย เรื่อง “แอปพลิเคชันบอกข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารในขนมปัง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง” “Food Allergens in Bakery Mobile Application For Visually Impaired People” ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่13 "The 13th Conference of Electrical Engineering Network 2021 (EENET 2021)" ณ วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564

Print
Tags: