ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัย หัวข้อ Impact of Multi-Air Plasma Jets on Nitrogen Concentration Variance in Effluent of Membrane Bioreactor Pilot-Plant Engineering and Applied Science Research

นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัย หัวข้อ Impact of Multi-Air Plasma Jets on Nitrogen Concentration Variance in Effluent of Membrane Bioreactor Pilot-Plant Engineering and Applied Science Research
Posted: May 15, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี
 
นายพิชิตชัย สุวรรณเพชร
นายมงคล ลิ้มอาวัชนาการ
นายประทีป บุญนอง


นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Impact of Multi-Air Plasma Jets on Nitrogen Concentration Variance in Effluent of Membrane Bioreactor Pilot-Plant Engineering and Applied Science Research ในงาน “the 7th KKU International Engineering Conference 2021 (KKU-IENC 2021)” May 12, 2021 - Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand โดยมี ผศ.ดร.คณิศร์ มาตรา และ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
Tags:

หมวดหมู่