ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตนำเสนองานวิจัย เรื่อง ระบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติสำหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา ในงานประชุมวิชาการ NCCIT2021

นิสิตนำเสนองานวิจัย เรื่อง ระบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติสำหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา ในงานประชุมวิชาการ NCCIT2021
Posted: May 14, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี
 
นางสาวบุษกร ศุภกิจอำนวย 
นายไกรวิทย์ รูปโฉม 
นางสาวชฏากรณ์ เกื้อกูล 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้นำเสนองานวิจัย เรื่อง ระบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติสำหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา Automatic Image-based Machine Learning System for a Morphological Identification of Acanthamoeba ในงานประชุมวิชาการ The 17th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2021) 

Print
Tags:

หมวดหมู่