ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการในการแข่งขัน NSC 2021 ภายใต้ผลงาน “A method of blood area segmentation from intestinal WCE image”

นิสิตผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการในการแข่งขัน NSC 2021 ภายใต้ผลงาน “A method of blood area segmentation from intestinal WCE image”
Posted: Mar 23, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอภิชญา นวลนาค
นางสาวชุติกาญจน์ ดีนุสนธิ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการ The Twenty-Third National Software
Contest (NSC 2021) ภายใต้ผลงาน “A method of blood area segmentation from intestinal WCE image” จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Print
Tags:

หมวดหมู่