ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด
Posted: Apr 3, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ได้เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด (VIVA BOARD) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CEM 211 Acoustic Materials and Design โดย อ.พิเศษ อ.ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน ทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม และ อ.ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน เป็นอย่างสูง

Print
Tags: