ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

[วิศว มศว ในสื่อ] Green Report : นวัตกรรมเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ขอบคุณข้อมูลจาก รายการเช้านี้ที่หมอชิต

[วิศว มศว ในสื่อ] Green Report : นวัตกรรมเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ขอบคุณข้อมูลจาก รายการเช้านี้ที่หมอชิต
Posted: Apr 29, 2021
Comments: 0
Author: admin

ผลงานวิจัยของ อ.ดร. สุธิดา ทีปรักษพันธุ์
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย

ชื่อโครงการ: การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับกิจกรรมของภาคชุมชนและภาคเกษตรกรรม

สถานที่ ติดตั้ง อาคารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ขอบคุณข้อมูลจาก รายการเช้านี้ที่หมอชิต

https://news.ch7.com/detail/482434

Print
Tags: