ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Posted: May 2, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.รักไทย บูรพ์ภาค
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

Print
Tags: