ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2565 ตามระเบียนคณะกรรมการสภาวิศวกร

โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2565 ตามระเบียนคณะกรรมการสภาวิศวกร
Posted: Mar 29, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2565 ตามระเบียนคณะกรรมการสภาวิศวกร ณ ห้องพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร ร่วมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียนคณะกรรมการสภาวิศวกร

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/4t6yaGBxSW3fzCer8

Print
Tags: