ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Posted: Apr 15, 2021
Comments: 0
Author: admin

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(จัดสอบแบบออนไลน์เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19)

Download

Print
Tags: