ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Posted: Mar 17, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง

ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Print
Tags: