ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์
Posted: Mar 18, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  นิสิตจคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์" ณ ห้อง วศ.51 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม และ อาจารย์นพดล พัดชื่น เป็นวิทยากร จัดโครงการโดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/Rr1CfxbnXby32AmZ9

Print
Tags: