ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

นิสิตรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563
Posted: Jan 7, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวศุภนิดา ปัทมา

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563
จำนวน 40,000 บาท

Print
Tags: