ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน Pitching Day โครงการ True 5G Robotic Boot Camp ปี 2020

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน Pitching Day โครงการ True 5G Robotic Boot Camp ปี 2020
Posted: Jan 22, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นายชัชพล บุญพันธ์
นายภราดร แก้วบริสุทธิ์
นายภัทรพล ลังประเสริฐ
นางสาวธนิตตา ธนะโชติ
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน Pitching Day โครงการ True 5G Robotic Boot Camp ปี 2020

Print
Tags: