ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก "ประถมาภรณ์ช้างเผือก"

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก "ประถมาภรณ์ช้างเผือก"
Posted: Jan 28, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก "ประถมาภรณ์ช้างเผือก"

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๙๔ (เล่มที่ ๑) ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

Print
Tags: