ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
Posted: Oct 29, 2020
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนรวม 101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักถึงพระคุณของครู อาจารย์ ในฐานะเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในงานดังกล่าวนิสิตยังรับเน็คไทด์ ตุ้งติ้ง และเข็มตราสัญลักษณ์ จากคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกด้วย


สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/Q5u36z9Fv5jodd66A

Print
Tags: