ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2563

Posted: Dec 1, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2563

  • สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงไม่เกินภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  • สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงไม่เกินภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

ดาวน์โหลด ประกาศทุนระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/10DaIYzxajhgIdXyMPBaBLnV383ZiOxwo/view?usp=sharing

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1LRgskhTQZ0OIaHXvjkDsyqSVfDEMH5dB/view?usp=sharing

Print
Tags: