ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ ปัการศึกษา 2563

Posted: Dec 1, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1T8d32D4VlfydahbjzDmjB7d2WUcWToWG/view?usp=sharing

Print
Tags: