ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ ปีการศึกษา 2563

Posted: Dec 1, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ” สนับสนุนสำหรับค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต

ดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ พร้อมใบสมัคร ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1iFZp6nG_f1mmpV8PZ9rHOEs0Ob1xEC6H/view?usp=sharing

Print
Tags: