ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์ทุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted: Dec 7, 2020
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยใช้เงินทุนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

สามามรถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1mSC7dyD_JyET3kZAkcXfF20KOAIka2-v

Print
Tags:

หมวดหมู่