ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
Posted: Jul 22, 2020
Comments: 0
Author: admin

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ณ ห้อง ประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการจัดการเรียนการ สอนแบบ Active learning เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอนทั้งแบบ online และในห้องเรียน ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาว์ไวพจน์ และ อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Before Action Review : การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นิสิตไปถึงความสำเร็จ และ หัวข้อ How to apply active leaning activities in my classroom รวมทั้ง Workshop หัวข้อ Jigsaw for engineer และ หัวข้อ World cafe จัดโครงการโดยฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่ https://photos.app.goo.gl/9yGRKYEnxQ7NftE37

Print
Tags: