ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนศึกษาต่อ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนศึกษาต่อ
Posted: Jun 4, 2020
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ

  • นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท์
  • นางสาวภัทราพร เพ็งวิภาศ
  • นางสาวพรกนก สุขเอมโอฐ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4ได้รับทุน Global Korea Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Soongsil University ประเทศเกาหลีใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

Print
Tags: