ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากการแข่งขัน The Twenty-Fourth National Software Contest (NSC 2022)
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากการแข่งขัน The Twenty-Fourth National Software Contest (NSC 2022)

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากการแข่งขัน The Twenty-Fourth National Software Contest (NSC 2022)

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านรอบการนำเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากการแข่งขัน The Twenty-Fourth National Software Contest (NSC 2022)
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านรอบการนำเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากการแข่งขัน The Twenty-Fourth National Software Contest (NSC 2022)

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านรอบการนำเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากการแข่งขัน The Twenty-Fourth National Software Contest (NSC 2022)

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในงานเสวนา ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในงานเสวนา ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในงานเสวนา ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

RSS
First5253545557596061Last