Research Unit

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฎิทินหน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 2. แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร
 3. แม่แบบการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ |TH|EN|
  (Update 22 พฤศจิกายน 2560)
 4. คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความลงตีพิมพ์ (Update 17 กุมภาพันธ์ 2559)
 5. กองบรรณาธิการวารสาร

สนใจส่งบทความต้นฉบับได้ที่ ระบบ ThaiJo2.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร 02-649-5000 ต่อ 27073

Srinakharinwirot Engineering Journal
   

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

 1. เอกสารขอทุน
 2. เอกสารประกอบการเบิกเงิน
 3. เอกสารภาคผนวก

ทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. ประกาศเงื่อนไขการสมัครรับทุน ปีงบประมาณ 2561
 2. SWU Journal FormV2 แบบฟอร์มรางวัลสนับสนุนทุนตีพิมพ์

ทุนสนับสนุนการทำโครงงานนวัตกรรมทางวิศวกรรม

 1. SWU innovation FormV1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
 2.  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
 3. รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศเกณฑ์การมอบรางวัล

 1. ประกาศเกณฑ์การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์และนักวิจัยดีเด่น
 2. แบบฟอร์มสมัครรางวัลอาจารย์และนักวิจัยดีเด่น 2560

งานวิจัย

กรอกฐานข้อมูลนักวิจัย

 1. ประกาศเงื่อนไขการสมัครรับทุน ปีงบประมาณ 2561
 2. SWU research FormV1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน รายได้คณะปี 2561
 3. SWU research FormV2 แบบฟอร์มคำขอรับทุน รายได้มหาวิทยาลัยปี 2560
 4. SWU research FormV2 แบบฟอร์มคำขอรับทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2561
 5. แบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้ง “หน่วยวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2561
 6. ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย
 7. เอกสารประกอบการขอรับทุน
 8. เอกสารภาคผนวก
 9. แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน
 1. แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
  • แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
 2. แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา
 3. แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง (ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ขั้นตอนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 2. แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

วิจัยในมนุษย์

 1. วิธีการดำเนินนการมาตรฐาน (SOP)
 2. แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สายกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สายสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
 4. แบบฟอร์มสำหรับการติดตามผลหลังการขอจริยธรรมในมนุษย์

อื่นๆ

 1. ความเชี่ยวชาญคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. รายงานผลการดำเนินงานวิจัย
 3. เอกสารรวบรวมแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย