หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประกันคุณภาพการศึกษา


รายงานการประเมินตนเอง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  • อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


นายณัฐพล พุ่มชุมพล

หัวหน้างานนโยบายและแผน

โทร 02-649-5000 ต่อ 27052

E-mail : nutthaphon@g.swu.ac.th

นางสุมาลี เกลียวทอง

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

โทร 02-649-5000 ต่อ 27076

E-mail : sumaleek@g.swu.ac.th

“เป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของการเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
วิสัยทัศน์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Contact

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
โทร 0 2649 5000 ต่อ 27076
E-mail : sumaleek@g.swu.ac.th


Your message has been sent. Thank you!