Quality Assurance

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ E-mail : qaengswu@gmail.com

Slide 1 Slide 2 Slide 3

การประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลคุณภาพ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

การควบคุมภายใน

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

แนวทางการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มการควบคุมภายใน

Web Link

QA SWU

SWU E-Meeting