รอบประเมิน 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบประเมิน 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

เอกสารประกอบ


Public_Hearings

รอบประเมิน 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

สายวิชาการ
1.แบบบันทึกข้อตกลง
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.คู่มือสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายปฏิบัติการ
1.ตารางบันทึกปริมาณงาน
2.ตารางแสดงภาระงาน (Excel)
3.แบบบันทึกข้อตกลง
4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.คู่มือสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ (สายวิชาการ)
1.แบบบันทึกข้อตกลง
2.แบบประเมินผล
3. แบบสรุปผล
4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการ
5. แนวทางการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน