บุคลากร

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวมาลี สอนดา

Malee Sonda

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ (General Administrative Officer, Professional Level)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27053

E-mail : maleeson@g.swu.ac.th

นางสาวผุสดี บำรุงกิจ

Pusadee Bumrunggit

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ (Human Resource Officer, Professional Level)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27074

E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย

Supattra Jaratarunchay

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล (Human Resource Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27084

E-mail : supattraj@g.swu.ac.th

นางสาววนิดา วรพรรดิกุล

Vanida Vorapatdikul

หน่วยสารบรรณ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (General Service Office)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27056

E-mail : vanidav@g.swu.ac.th

นายพีรพล เกลียวทอง

Peerapol Kliawthong

ธุรการภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27065

E-mail : peerapol@g.swu.ac.th

นายณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์

Nattharat Suwanrat

ธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27067

E-mail : nattharat@g.swu.ac.th

นางสาวชวัลลีย์ สุขแสน

Chawonlee Suksan

ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27122

E-mail : chanonlee@g.swu.ac.th

นางสาวณิชาพัชร์ พุทธเมธา

Nichapat Puthamatha

ธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27070

E-mail : nittayapu@g.swu.ac.th

นางสาวสุรัชชานันท์ นพพวง

Suratchanun Noppuang

ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext.27547

E-mail : kittiyan@g.swu.ac.th

นางสาวธนิตา ชี้รัตน์

Thanita Cheerat

ธุรการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27062

E-mail : thanita@g.swu.ac.th

นางสาวอภิญญา พันธ์มณี

Apinya Punmanee

ช่วยงานธุรการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (General Service Office)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27062

E-mail : apinyap@g.swu.ac.th

นางสาวจันทราภรณ์ พูนดี

Juntraporn Poondee

เลขาคณบดี

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27057

E-mail : juntraporn@g.swu.ac.th

นายจำเนียร มนัสทวี

Chamnean Manattavee

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานบริการ (Service)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077

E-mail : chamnean@swu.ac.th

นางสาวลินดา นิลพัท

Linda Nilput

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Academic Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27055

E-mail : lindan@g.swu.ac.th

นางสาวอัญชลี เดชอุดม

Anchalee Detudom

งานคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Academic Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27050

E-mail : anchaleed@g.swu.ac.th

นางสาววันวิสาข์ โกสินทร์

Wonvisa Kosin

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ (Senior Inventory Academic Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27075

E-mail : wonvisa@g.swu.ac.th

นางสาววิไล ปรีชา

Wilai Preecha

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ (Senior Inventory Academic Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27551

E-mail : wilaipr@g.swu.ac.th

นายธงชัย โสมณวัฒน์

Thongchai Somanawat

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (Academic Service Officer, Professional Level)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27556

E-mail : thongcha@g.swu.ac.th

นางสาวลินดา พร้อมสินทรัพย์

Linda Promsinsup

งานบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษา (Academic Service Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27557

E-mail : lindapb@g.swu.ac.th

นายสมภพ บุญนาศักดิ์

Sompop Boonnasak

งานบริการการศึกษา
(ช่วยงานวิศวกรรมนานาชาติ)

นักวิชาการศึกษา (Academic Service Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 12841

E-mail : sompop@g.swu.ac.th

นางสาวยอดแก้ว ผู้ภักดี

Yodkaew Pupakdee

หน่วยกิจการนิสิต

นักวิชาการศึกษา (Academic Service Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27072

E-mail : yodkaew@g.swu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ดับทุกข์

Siriwan Dubthuk

หน่วยกิจการนิสิต

นักวิชาการศึกษา (Academic Service Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27072

E-mail : siriwand@g.swu.ac.th

นายณัฐพล พุ่มชุมพล

Nutthaphon Phumchumphon

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ (Planning and Policy Analysis Officer, Professional Level)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27052

E-mail : nutthaphon@g.swu.ac.th

นางสุมาลี เกลียวทอง

Sumalee Kliawthong

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นักวิชาการศึกษา (Academic Service Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27076

E-mail : sumaleek@g.swu.ac.th

นางสาวยุพาพร ประไพย์

Yupaporn Prapai

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่วิจัย (Research Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27073

E-mail : yupapornp@g.swu.ac.th

นางสาวสุรัตน์ โหนา

Surat Hona

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

นักวิชาการศึกษา (Academic Service Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27110

E-mail : surat@g.swu.ac.th

นางขนิษฐา แก้วล้วน

Kanitha Kaewluan

หัวหน้างานสารสนเทศและกายภาพ

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27054

E-mail : kanithaj@g.swu.ac.th

นายณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์

Nuttakarn Chaisomboon

หน่วยสารสนเทศ

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27085

E-mail : nuttakorn@g.swu.ac.th

นางสาวธิดา พงษ์พินยาพิบูลย์

Thida Phongpinyaphiboon

หน่วยสารสนเทศ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (Media Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27549

E-mail : thida@g.swu.ac.th

นายปกรณ์ภัทร บุดชา

Pagornphat Budcha

หน่วยอาคารสถานที่

วิศวกร (Engineer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077

E-mail : pagornphat.bud@g.swu.ac.th

นายพิเชษฐ์ สุกใส

Pichesth Suksai

หน่วยอาคารสถานที่

ผู้ปฏิบัติงานช่าง (Technician)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077

E-mail : pichesth@g.swu.ac.th

นายประพันธ์ บุญโฉม

Prapan Boonchom

หน่วยยานพาหนะ

พนักงานบริการ (Service)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077

E-mail : prapanb@swu.ac.th

นายธเนตต์ จันทร์โชติ

Tranate Janchot

หน่วยยานพาหนะ

พนักงานบริการ (Serive)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27077

E-mail : tranate@swu.ac.th

นายสายันต์ ปั้นโพธิ์

Sayan Panpoo

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

พนักงานบริการ (Service)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27059

E-mail : sayanp@g.swu.ac.th

นางสุธิดา วงษ์อารี

Suthida Wongaree

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พนักงานบริการ (Service)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27062

E-mail : suthida@swu.ac.th

นางพะเยาว์ บุญโฉม

Payaow Boonchom

ช่วยงาน วิศวกรรมนานาชาติ

นักจัดการงานทั่วไป (General Administrative Officer)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27565

E-mail : payaow@g.swu.ac.th

นายเอื้อง คุ้มสมบัติ

Earng Komsombat

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแวดล้อม

พนักงานบริการ (Service)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27065

E-mail : earng@g.swu.ac.th

นางพรรณา มนัสทวี

Panna Manattavee

ช่วยงานสารบรรณ

พนักงานบริการ (Service)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27548

E-mail : panna@g.swu.ac.th

นายบุญเลิศ เอี่ยมสะอาด

Boonlert Aiemsaard

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

พนักงานบริการ (Service)

Phone : 02-649-5000 Ext. 27067

E-mail : boonlert@g.swu.ac.th