แผนการจัดการองค์ความรู้

กรอบแนวคิดการจัดการองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

กรอบแนวคิดเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กรในเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

  • เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

  • จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สนับสนุนบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการจัดการองค์ความรู้

  • แสวงหา รวบรวม คัดสรร และบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบ

  • ประมวลผลและกลั่นกรององค์ความรู้

  • การเข้าถึงองค์ความรู้

  • แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ได้อย่างสูงสุด

แผนการจัดการองค์ความรู้