บทความล่าสุด

alt text 

AUTOMATION - xkcd.com

โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัย: ผู้เชี่ยวชาญพบนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ไม่เพียงส่งเสริมหัวข้อวิจัยที่มีอยู่และเข้มแข็งให้เกิดความก้าวหน้า ยังช่วยกำหนดหัวข้อการวิจัยใหม่แบบสหสาขาวิชาในเชิงยุทธศาสตร์ ที่ตอบสนองทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และความสนใจระดับประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

  • โครงการ acb

  • NSTDA - A driving force for science and technology capability of Thailand acb

  • ถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางพัฒนาการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ acb

  • ถอดบทเรียนโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการวิจัย เรื่อง Research Challenge for Digital Economy & Thailand 4.0 acb

นวัตกรรมที่ได้รับการคัดสรรและกลั่นกรองเพื่อแบ่งปัน

เพิ่มความเร็วการสื่อสารไร้สายด้วยเทคโนโลยีเข้ารหัสปริภูมิ-ความถี่

ดร.กำพล วรดิษฐ์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน อุปกรณ์สื่อสารไร้สายกลายเป็นสิ่งจำเป็น ที่ทุกคนมีใช้กัน มีการประยุกต์ใช้งานแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้ใช้ เช่น ใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความสั้น หรือแบ่งปันรูปภาพ ซึ่งบางการประยุกต์ใช้งานต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลสูง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น จากแรกเริ่ม ที่ส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสายอากาศเดี่ยว ใช้แถบความกว้างความถี่ของคลื่นวิทยุแคบ มาเป็นเทคโนโลยีสายอากาศคู่ ใช้แถบความกว้างความถี่ของคลื่นวิทยุกว้าง ซ ึ่งเปรียบเสมือนท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ สามารถส่งน้ำปริมาณเท่า ๆ กันได้รวดเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับท่อส่งน้ำขนาดเล็ก

acb

เว็บแอพพลิเคชันฐานข้อมูลซ้ำซ้อนเชื้อไวรัสไข้เลือดออกพร้อมวิชวลไลเซชัน

ดร.กำพล วรดิษฐ์ และคณะฯ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอ เว็บแอพพลิเคชันฐานข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อการเก็บข้อมูลเชื้อไวรัสไข้เลือดออกที่สามารถเกิดขึ้นได้หลายชนิด หลายรูปแบบ เว็บแอพพลิเคชันนี้สามารถพล็อตกราฟเพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบของเชื้อไวรัสแต่ละชนิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์ได้ โดยเว็บแอพพลิเคชันนี้สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มด้วยกันคือ Google Apps Script และ Django ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มจะใช้ผู้สร้างคนละคนกัน จากนั้นจึงนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบแพลตฟอร์มทั้งสองในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถของแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งจากมุมมองของผู้ใช้และผู้สร้าง และเว็บแอพพลิเคชันที่จัดทำขึ้นนี้ จะนำไปใช้งานจริงโดยผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่กำลังศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องเชื้อไวรัสไข้เลือดออก

Abstract This project proposes the web-based database application with redundancy for collecting the dengue virus data, which has various types and forms. This web application can plot graphs for comparisons between types of dengue virus as a percentage. The web application was implemented redundantly in two platforms, namely, Google apps script and Django.Each implementation was done by different project member. The obtained results were compared in several aspects, such as, the capacity and the capability from the user and creator perspectives. The proposed web application will be used by experts in the area and anyone, who is interested in dengue virus.

acb

การออกแบบและพัฒนาหมอนยางพาราเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า

ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ และคณะฯ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ เป็นผู้ผลิตแบบการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ตามแบบที่ลูกค่ากาหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM) สินค้าที่ได้มีคุณภาพไม่ดีพอที่จะอยู่รอดได้ในตลาดการแข่งขัน จึงต้องมีการเปลี่ยนวิธีการผลิต จากการผลิตแบบรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) เป็นการผลิตที่มีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง (Original Brand Manufacturer: OBM) ดังนั้นผู้ผลิตควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โครงงานนี้จึงได้นำทฤษฎีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเอกลักษณ์ของสินค้ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบหมอนยางพารา ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา (ก่อนการปรับปรุง) มีความสบายน้อยและไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2) จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาหมอนยางพาราได้ 3) หมอนยางพารา (หลังการปรับปรุง) มีความสบายและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

Abstract Owing to most Thai manufacturers are original equipment manufacturing (OEM) companies, good quality is not enough to survive in a competitive market. Then, it has to change from OEM to OBM (Original Brand Manufacturing). Therefore, manufacturer has to lean about the needs and requirements of customers. This study aims to design and develop the latex pillow to meet customer requirements. Emotional design and brand identity theoretical was integrated to design a latex pillow. The result shown that 1) the Latex pillow (before development) were uncomfortable and do not meet customer requirements 2) The results were summarized to be the design guides to introduce designer for development the Latex Pillow 3) The Latex pillow (after development) was more comfortable and response to customer requirements.

acb

ระบบติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยด้วยระบบเซนเซอร์ไร้สาย

ดร.วงวิทย์ เสนะวงศ์ และคณะฯ

บทคัดย่อ

สัญญาณชีพที่วัดได้จากร่างกายมนุษย์ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อการรักษา และซึ่งจะใช้กับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหรือต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน บางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีสิ่งผิดปกติ พยาบาลไม่สามารถรับรู้และช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการมีระบบไร้สายเพื่อแสดงสัญญาณชีพของผู้ป่วยอยู่ที่สถานีกลางพยาบาล (central nurse station) จะทำให้พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

acb

ระบบเก็บข้อมูลจากการออกกำลังกายด้วยตัวรับ GPS และ IMU เพื่อคำนวณพลังงานที่ใช้ไปในกิจกรรมจากการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน

ดร.วงวิทย์ เสนะวงศ์ และคณะฯ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ได้จากการออกกำลังกาย ประกอบด้วย การเดิน และการวิ่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ผ่านทางซอฟต์แวร์

acb

ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียออนไลน์สำหรับการเรียนรู้หลักธรรมในพระไตรปิฎก

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ และคณะฯ

บทคัดย่อ

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียในการวิจัยนี้ จะทำงานออนไลน์บนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ภาษา PHP Script, JAVA Script, AJAX และ MySQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยฐานข้อมูลครอบคลุมพระไตรปิฏก ฉบับธรรมโฆษณ์ ของอาจารย์พุทธทาสภิกขุ อันได้แก่ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น อริยสัจจาก พระโอษฐ์ภาคปลาย ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ และพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูล ยังสามารถรองรับการเพิ่มฐานข้อมูลพระไตรปิฎกจากสำนักอื่น ระบบมีกลไกการค้นหาที่สามารถค้นหาคำที่สัมพันธ์กันได้พร้อมกัน 3 คำ มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลดนตรีธรรมะ ออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลคาราโอเกะธรรมออนไลน์ รวมทั้งมีการออกแบบแบบสอบถามสำหรับประเมินการใช้งานระบบออนไลน์ไว้ด้วย

acb

การออกแบบสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทุกวัย

ผศ.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

บทคัดย่อ

สวนสาธารณะ เป็นบริเวณที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้จัดทำแต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาคเอกชนอาจเป็นผู้สร้างสวนสาธารณะแล้วมอบให้เป็นสาธารณะสมบัติ รูปแบบสวนสาธารณะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กิจกรรมการพักผ่อนหรือนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive Recreation) และกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) สวนสาธารณะที่ดีต้องมีองค์ประกอบทางกายภาพที่ทำให้รู้สึกถึงการต้อนรับและความสะดวกสบายสำหรับประชาชนทุกกลุ่มในสังคม อีกทั้งควรเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ นอกจากนี้การออกแบบสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่สาธารณะที่ดี ต้องเป็นบริเวณที่สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย (Uses and Activities) มีความปลอดภัยสะอาดและดึงดูดใจ (Comfort and Image) และเป็นสถานที่สำหรับผู้คนจะได้มาพบปะสังสรรค์กัน (Sociability)

acb

การศึกษาผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือต่อการเป็นมะเร็งสมอง

ดร.วงวิทย์ เสนะวงศ์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการรวบรวมนำเสนอเกี่ยวกับผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมหัวข้อของข้อสงสัยจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เกิดมะเร็งเนื้องอกในสมองโดยคลื่นจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้อาการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษาและนำเสนอจะเป็นการสรุปประเด็นที่สำคัญ คงเนื้อหาที่สำคัญและมีประโยชน์ในการอ้างอิง แต่จะไม่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจยากจนเกินไปเพราะนำเสนอรายละเอียดทางเทคนิคแบบเจาะลึกจนเกินไป

acb