แนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย
เรื่อง การเขียนบทความและวิธีเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวข้อ "วิธีเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์บทความ"

1. เลือกวารสารที่มีโอกาสได้รับการอ้างอิงสูง
2. เลือกวารสารที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงมากที่สุด
3. สังเกตรายชื่อกองบรรณาธิการ ว่าเป็นที่รู้จักในหัวข้อที่ทำวิจัยหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเข้า Beall's List ในภายหลัง
4. มุ่งส่งวารสารที่มี Impact Factor เพื่อประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
5. สังเกตความถี่ในการตีพิมพ์ของวารสาร ยิ่งถี่ยิ่งดี
6. สังเกตจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ไม่ควรน้อยเกินไป

หัวข้อ "วิธีเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์บทความ"

1. ส่วนชื่อบทความ หลีกเลี่ยงการใช้คำเติมที่ไม่มีความหมาย
2. ส่วนคำสำคัญ เป็นส่วนที่ช่วยให้มีผู้สืบค้นเจอบทความที่เราเขียน พึงหลีกเลี่ยงการนำคำในชื่อบทความมาใส่ เพราะจะไม่มีประโยชน์เพิ่มเติม
3. ตรวจดูความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
4. ตรวจส่วนวิธีการวิจัยและแผนงานวิจัยให้ถูกต้อง
5. ตรวจการวิจารณ์ผล ให้เหมาะสม ชัดเจน
6. หากมีการใช้อุปกรณ์ ให้รายละเอียดอุปกรณ์ให้เพียงพอ
7. ชี้ให้ชัดว่า อะไรที่ทำมาแล้ว และอะไรที่ยังไม่ได้ทำ
8. ใช้ past tense ในการเขียนผล

image1image2image3image4image5image6

ผู้บันทึก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม