การประชุมวิชาการที่น่าไป

(แนะนำการประชุมวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิจัยฯ)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ชื่อ สถานที่ วัน หมดเขตส่ง
International Conference on Applied Energy (ICAE 2016) Marrakesh, Morocco April 4-5, 2016 October 4, 2015
Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES'15) Kuching, Malaysia August 23-27, 2015 November 30, 2014
International Conference on Natural Sciences and Engineering (ICNSE 2015) Kyoto, Japan May 7 - 9, 2015 January 30, 2015 (extended to February 20, 2015)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อ สถานที่ วัน หมดเขตส่ง
International Conference on Industrial Design and Mechanics Power (ICIDMP 2015) Singapore June 27-28, 2015 May 11, 2015
The Annual Conference on Engineering and Technology (ACEAT 2014) Osaka, Japan October 15-17, 2014 July 5, 2014

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ สถานที่ วัน หมดเขตส่ง
International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016) Chiangmai, Thailand March 18-20, 2016 November 3, 2015
ECTI-CON 2015 Hua hin, Thailand June 24 – 27, 2015 February 20, 2015
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON 37) ขอนแก่น 19-21 พฤศจิกายน 2557 11 กรกฎาคม 2557
Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC 2014) Siem Reap, Cambodia December 9-12, 2014 June 6, 2014

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อ สถานที่ วัน หมดเขตส่ง
International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS 2016) Kyoto, Japan March 29-31, 2016 December 10, 2015
วิศวกรรมโยธากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัทยา, ชลบุรี 8-10 กรกฎาคม 2558 31 มีนาคม 2558
International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2015) Bali, Indonesia May 9-11, 2015 March 15, 2015

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ สถานที่ วัน หมดเขตส่ง
Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference Ho Chi Minh City, Vietnam December 8-11, 2015 May 25, 2015
International Conference on Manufacturing Engineering and Process (ICMEP 2015) Paris, France April 13-14, 2015 February 5, 2015

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ชื่อ สถานที่ วัน หมดเขตส่ง
IEEE Conference on Biomedical Engineering annd Sciences (IECBES 2015) Shanghai, China August 18-21, 2015 July 5, 2015
International Conference on Biomedical Engineering (BMEiCON 2014) Fukuoka, Japan November 26-28, 2014 July 31, 2014