คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ กรรมการ
น.ส.ยุพาพร ประไพย์ กรรมการและเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ acb