คลังความรู้

2560

  1. แนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัย ในยุคประเทศไทย 4.0 acb

  2. ถอดบทเรียนโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการวิจัย เรื่อง Research Challenge for Digital Economy & Thailand 4.0 acb