คลังความรู้

2557

  1. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา (ผู้อำนวยการ MTEC), "ทิศทาง ความท้าทาย และโอกาสสำหรับการวิจัย ", ใน KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัย: ผู้เชี่ยวชาญพบนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 acb

  2. กำพล วรดิษฐ์ และคณะฯ, "เว็บแอพพลิเคชันฐานข้อมูลซ้ำซ้อนเชื้อไวรัสไข้เลือดออกพร้อมวิชวลไลเซชัน ", ทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 acb

  3. ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ และคณะฯ, "การออกแบบและพัฒนาหมอนยางพาราเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า ", ทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 acb

  4. วงวิทย์ เสนะวงศ์ และคณะฯ, "ระบบติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยด้วยระบบเซนเซอร์ไร้สาย ", ทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 acb

  5. วงวิทย์ เสนะวงศ์ และคณะฯ, "ระบบเก็บข้อมูลจากการออกกำลังกายด้วยตัวรับ GPS และ IMU เพื่อคำนวณพลังงานที่ใช้ไปในกิจกรรมจากการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน ", ทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 acb

  6. วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ และคณะฯ, "ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียออนไลน์สำหรับการเรียนรู้หลักธรรมในพระไตรปิฎก ", ทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2555 acb

  7. สุดนิรันดร์ เพชรัตน์, "การออกแบบสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทุกวัย ", บทความวิชาการ acb

  8. วงวิทย์ เสนะวงศ์, "การศึกษาผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือต่อการเป็นมะเร็งสมอง ", บทความวิชาการ acb